صفحه اصلی > سخنرانان کلیدی
.: سخنرانان کلیدی

      
              Dr.Farhad Fatehi                        Dr.Cenk Tezcan                    Dr.Nadeem Mahmood             
  
Dr.Omid Pournik                 Dr.Alireza Shakibafard               Dr.Roxana Sharifian