صفحه اصلی > دبیر اجرایی کنگره
.: دبیر اجرایی کنگره 
مهندس بابک وحیدی
معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز