صفحه اصلی > دبیر علمی کنگره
.: دبیر علمی کنگره 
دکتر سید جلیل معصومی 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز