صفحه اصلی > رئیس کنگره
.: رئیس کنگره
دکتر کامران باقری لنکرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز