.: منتخب تصاویر اولین کنگره بین المللی سلامت همراه - 27 و 28 اردی بهشت 1394 - شیراز/ایران